top of page

προσκληση / ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Το BLUE LAB, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, έχει σχεδιάσει ειδικό πρόγραμμα διάθεσης του εξοπλισμού του το οποίο και απευθύνεται αποκλειστικά σε εξοικειωμένους χρήστες, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του. Με την παρούσα πρόσκληση το BLUE LAB προσκαλεί ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Blue Lab, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό και τον εξοπλισμό του υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση τεχνικού συμβούλου του εργαστηρίου με σκοπό τον πειραματισμό και τη μετουσίωση των ιδεών τους σε δοκιμαστικά, πρωτότυπα προϊόντα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, μέσω της χρήσης του εξοπλισμού.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που διατίθεται προς χρήση περιλαμβάνει:

 • Γ1: Λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης Solidworks

 • Γ2: Τρισδιάστατοι Εκτυπωτές:

 • 2.1: Fused Deposition Modelling (FDM) 3D Printer Stratasys F270

 • 2.2: ColorJet Printer 3D Systems Projet 660 PRO

 • 2.3: Polyjet Printer 3D Systems ProJet MJP 2500 Plus

 • 2.4: Laser SLA 3D Printers Formlabs Form2

 • 2.5: Layer Plastic Deposition (LPD) Printers διαφόρων μεγεθών

 • Γ3: Τρισδιάστατοι Σαρωτές:

 • 3.1: Επιτραπέζιος Σαρωτής Desktop 3D Scanner Scan in a box FX Scanner.

 • 3.2:Σαρωτής (3D Scanner) Χειρός ARTEC 3D EVA SCANNER.

 • Γ3.3: 3D Scanner iSense συμβατό με συσκευή tablet.

 • Γ4: Μηχάνημα κατασκευής πρώτων υλών (filament material) 3DEVO ADV

 • Γ5: Εξοπλισμός για εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας

 • 5.1: Arduino Kit SparkFun Inventor’s Kit v4.0 και συνοδευτικά

 • Γ5.2: Raspberry Pi 3 – Model Β+ και συνοδευτικά

 • Γ5.3: Kit εικονικής πραγματικότητας Oculus Rift

 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα και θα διεξάγεται πρωινές  ή απογευματινές ώρες, 1 με 2 φορές την εβδομάδα με βάση τον προγραμματισμό του Blue Lab.

Η διάθεση του εξοπλισμού και του λογισμικού παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε χρήστες εξοικειωμένους με το λογισμικό και τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε δοκιμαστικά, πρωτότυπα προϊόντα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα του BLUE LAB. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιγράψουν την πρότασή τους, δηλαδή την ιδέα για την οποία επιθυμούν να πειραματιστούν και / ή να μετουσιώσουν σε δοκιμαστικά πρωτότυπα προϊόντα και να τεκμηριώσουν τη σκοπιμότητα υποστήριξης της ιδέας τους από το Blue Lab και την αναγκαιότητα χρήσης του εξοπλισμού ή/και λογισμικού που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν. Για τη χρήση των τρισδιάστατων εκτυπωτών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μεταξύ των άλλων στην αίτησή τους να δηλώσουν και τις διαστάσεις του δοκιμαστικού προϊόντος που επιθυμούν να δημιουργήσουν. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων που θα επιλεγούν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προτάσεις των αιτήσεων που θα κατατεθούν (εξοπλισμό και λογισμικό που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, εκτιμώμενη διάρκεια χρήσης κ.λπ) σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων και τον προγραμματισμό του Blue Lab.

Όπως είναι φυσικό οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε θεματικές της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως:

 • Θαλάσσιες μεταφορές

 • Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα

 • Παράκτιος τουρισμός και τουρισμός κρουαζιέρας

 • Γαλάζια βιοτεχνολογία

 • Αφαλάτωση

 • Εξόρυξη αδρανών υλικών

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

 • Αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου

 

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί ο σημαντικός βαθμός εξοικείωσης των ενδιαφερόμενων στη χρήση του ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει με βάση την πρότασή του. Η τεκμηρίωση της εξοικείωσης των υποψηφίων μπορεί να γίνει, εναλλακτικά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με την παροχή πιστοποιητικού παρακολούθησης κατάρτισης στη χρήση του ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού ή σχετικού τίτλου σπουδών που περιλαμβάνει εξοικείωση με τέτοιου είδους εξοπλισμό.

 • Με την παροχή του πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχετικών σεμιναρίων του Blue Lab στον ίδιο ή σε προηγούμενο κύκλο του Προγράμματος.

 • Με την παροχή τεκμηρίωσης για σχετική εμπειρία στη χρήση του ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο προηγούμενης εργασίας (βεβαίωση εργοδότη).

 

Ο βαθμός εξοικείωσης καθώς και η αναγκαιότητα χρήσης του προτεινόμενου εξοπλισμού / λογισμικού είναι ενδεχόμενο να επιβεβαιωθούν και μέσω προσωπικής συνέντευξης των ενδιαφερόμενων (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) με στελέχη / εκπροσώπους του Blue Lab.

Η επιλογή των ωφελούμενων που θα καλύπτουν τα ανωτέρω κριτήρια θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων συμμετοχής.

bottom of page